Trang thông tin điện tử của Quỹ thiện tâm

Sứ mệnh

Chuyển tải một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất tấm lòng của người Vingroup đến cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động: Đền ơn, đáp nghĩa các thế hệ đi trước; Chia sẻ khó khăn, giúp người hoạn nạn; Ươm mầm tài năng và góp phần khơi dậy lòng thiện tâm ở mỗi con người.


CHỨC NĂNG

- Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án nhằm mục đích xã hội, nhân đạo, từ thiện, và ủng hộ cho các gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng và mục đích xã hội khác vì sự phát triển chung của cộng đồng.

- Quỹ thực hiện các hoạt động tài trợ, đóng góp tài chính cho các chương trình, đề án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.


NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động theo chương trình, đề án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Lựa chọn các chương trình, đề án, cá nhân được nhận tài trợ hoặc đóng góp cho Quỹ, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng của Quỹ.

3. Hướng dẫn và tư vấn cho các tổ chức cá nhân được nhận tài trợ hoặc đóng góp vào Quỹ.

4. Thực hiện hỗ trợ, tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ, đúng đối tượng.

5. Sử dụng tiền và tài sản có hiệu quả và theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

6. Hoạt động theo đúng Điều lệ Quỹ được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thực hiện chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán theo quy định của pháp luật.

8. Cung cấp những thông tin cần thiết về thu và sử dụng Quỹ và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.